ملی سرود

څـــــوچې  دا زمكـه اسمان وي

څو چــــې دا جــــــهان ودان وي

 

 

څو چې ژوند  په دې جهـان وي
څو چې پاتې يو افـــــغــــان وي

تل به دا افغانســتان وي
تل به دا  افغانستان  وي

هــــــزاره، كه بـــــلــوڅان يـــــو
پشــــــه يان،  نورستانـــيان يـــــو

 

 

ازبــــكان كه تركمــــــنان يـــــو
پښــــــتانه كه تاجــــكان يــــــو

كه هر قام يو، افغانان يو
د وطــــن د مور بچيان يو

دى شــــــعـار مـــــو ازادي
ســـــــوكالــي او ابـــــــادي

 

 

عــــــدالت  او   تــرقــــــــــي
ځــــــــــو په لوري د بـــــري

دا مــــو ږغ دى  بخـــــــــتور
وايـــــــــــــــو الله اكــــبـــــــــر

وايـــــــــــــــو الله اكـــــبــــــــــر

 

 

[Home] [Pakhto Matalona] [Dari Proverbs] [Sprachfuehrer] [kalender] [adressen] [Disclaimer] [kabinettmitglieder]

© N. Niazi 2003 - 2011